groenonderhoudswerk, maaiwerk, krooswerk, snoeiwerk

Groenonderhoudswerk

In het water, aan de oevers of op de waterkant: Berkhout Schipluiden heeft de beschikking over vakkundige mensen en modern materieel, waarmee we de werkzaamheden in groenonderhoud voor u uitvoeren.

Maaiwerk

Het maaien en ruimen van gras- en kruidenvegetatie doen wij binnen uiteenlopende gebieden, zoals wegbermen, recreatiegroen, dijken, waterbergingen en (moeras)natuurgebieden. Het in te zetten materieel wordt aan de omstandigheden van het perceel aangepast. Maatgevend zijn daarbij: bereikbaarheid, toegankelijkheid en belangen van de natuur en omwonenden.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij materieel tot onze beschikking welke op de specifiek voorkomende omstandigheden is ontwikkeld. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor in steile taluds of slecht draagkrachtige gronden machines met een zeer laag zwaartepunt en bodemdruk.

Bermonderhoud

Het maaien van bermen en taluds voeren wij uit middels een maai-zuigcombinatie. Met deze werkmethode maaien wij de wegberm en verzamelen wij het maaisel en bermafval in één werkgang. Hierdoor verminderen we de omgevingshinder en/of verkeersoverlast tijdens de onderhoudswerkzaamheden.

Krooswerk

Met het maaien en ruimen van water- en oevervegetatie houdt ‘Berkhout Schipluiden’ zich vanaf het ontstaan van het bedrijf al bezig. Voor het maaien van boezemwater, plassen en de wat grotere sloten staan er verschillende maai-opduwboten tot de beschikking. Deze maaien met een zijarm of voormaaier en verzamelen de vegetatie met een opdrijfrek. Door de combinatie van maaien en verzamelen wordt het water en het slib zo min mogelijk in beweging gebracht.

Voor kleinere sloten wordt er gebruik gemaakt van kranen of trekkers waaraan een kroosbak is bevestigd. Ook voor de met machines onbereikbare watergangen is de kennis en vakbekwaamheid aanwezig om dit werk handmatig met een (motor)zeis en sloothaak uit te voeren.

Snoeiwerk

De werkzaamheden aan bomen en struiken die wij uitvoeren, variëren van het onderhoud van bosplantsoen en het knotten van bomen langs dijken en wegen, tot het rooien van volledige bospercelen en het verwijderen van grote bomen.